Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie imprezy, organizujemy wyłącznie dla dzieci i młodzieży w wieku  4-17 lat.
 • Uczestnictwo w jakiejkolwiek imprezie, należy zgłosić w biurze Szkoły,  pocztą elektroniczną / e-mailem/.

Prosimy o następujące dane:

– rodzaj imprezy,

– imię i nazwisko uczestnika,

– datę urodzenia,

– pesel,

– adres zameldowania, ew. adres do korespondencji ,

– telefon kontaktowy do rodzica /opiekuna/ ,

– imię i nazwisko rodzica /opiekuna,

– adres e-mail do rodzica/opiekuna

Dane te wykorzystywane są jedynie do realizacji umowy i zawarcia ubezpieczenia na wszelkie imprezy organizowane przez Szkołę. Podane dane nie są wykorzystywane w innych celach.

 • Uczestnicy imprez, muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, lub oświadczenie rodziców /opiekunów/ stwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający uprawianie amatorsko narciarstwa. Uczestnicy wyjazdów na narty  zobowiązani są posiadać: narty, kijki, buty narciarskie, kask ochronny na głowę, gogle. Szkoła nie prowadzi wypożyczalni w/w sprzętu.
 • Na wszystkie imprezy, zostaje sporządzona umowa o świadczeniu usług turystycznych, w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. W imieniu niepełnoletniego uczestnika, umowę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. W umowie, zawarte są takie informacje jak: termin i miejsce imprezy, koszt, warunki i termin płatności, dane osobowe uczestnika. Integralną częścią umowy są warunki uczestnictwa i informacja o imprezie, publikowane na stronie internetowej Szkoły
 • Wszelkie informacje dotyczące rodzaju imprezy, czasu trwania, kosztów, ubezpieczenia, itp., zamieszczone są na stronie internetowej Szkoły.
 • Wszystkie wpłaty na imprezy, przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto bankowe Szkoły
 • Szkoła SNOWSPORTS – zastrzega sobie prawo, do wykorzystania zdjęć zrobionych na imprezach organizowanych przez Szkołę, celem ich publikacji  na stronie internetowej Szkoły
 • W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, poniesione koszty przez Uczestnika, nie będą zwracane.  Uczestnik, ma prawo przeniesienia uprawnień uczestnictwa na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie w terminie nie przekraczającym – 7 dni do rozpoczęcia imprezy.
 • Uczestnik, ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie zawiera we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Reklamacje są przyjmowane pisemnie w Biurze Szkoły w okresie 1 miesiąca od daty zakończenia imprezy.
 • W sprawach nie unormowanych w niniejszych warunkach uczestnictwa i umowie o świadczeniu usług turystycznych, mają zastosowanie: Ustawa o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., oraz Kodeks Cywilny